Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Strona główna » Instytucje » Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu

ul. Krakowska 34

42-439 Żarnowiec

tel. o32 6449-320 wew. 118

fax 032 6449 256

e-mail: opszarnowiec@poczta.onet.pl

 

godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

700 - 1500

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu  na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można na adres e-mail:ug@zarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Zbierane dane osobowe, są przetwarzane przez OPS w Żarnowcu w celu realizacji  ustawowych i statutowych zadań ośrodka, zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

Na podstawie:

- art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

- art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami,

- natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) tj: wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe itp.
 4. Pani/Pana  dane   osobowe   przechowywane  będą   przez   okres   zgodny   z   przepisami  prawa, a następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 2021dozynkiWlodowice46
 • 2021dozynkiWlodowice45
 • 2021dozynkiWlodowice44
 • 2021dozynkiWlodowice43
 • 2021dozynkiWlodowice42
 • 2021dozynkiWlodowice41
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy