Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Strona główna » GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI » PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków

w Żarnowcu, ul. Ogrodowa

 

 1. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 

 • papier i tektura,
 • metal,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony (maksymalnie 8 opon z jednej nieruchomości w ciągu roku),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej. Maksymalnie 0,5Mg/nieruchomość/rok
  w zabudowie jednorodzinnej, oraz 2Mg/nieruchomość/rok w zabudowie wielorodzinnej.,
 • odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igieł i strzykawek.

 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

3. Odpady komunalne przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu aktualnego dowodu uiszczenia tej opłaty.

 

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach oraz w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

5. Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik, po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów oraz ich zgodności z wykazem przyjmowanych do PSZOK odpadów.

 

6. Do rozładunku odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK zobowiązany jest ich dostawca.

 

7. Warunki przyjęcia odpadów w PSZOK:
a)
odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) dostarczane do PSZOK odpady są posegregowane na poszczególne frakcje,
c) odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia, znajdują się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach i zawierają opis zawartości opakowania (identyfikacja odpadu),

d) ilość i rodzaje dostarczanych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

8. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

a) przywieziony odpad nie został wymieniony w pkt. 1

b) odpady pochodzą z działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub jej likwidacji,

c) odpady pochodzą z nieruchomości położonej na terenie innej gminy,

d) zostanie przekroczona maksymalna ilość odpadów wymienionych w pkt. 1.

 

9. W PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. wyroby zawierające azbest,
 2. materiały izolacyjne np. papa, wata szklana, wełna mineralna
 3. różnego rodzaju pokrycia dachowe,
 4. części samochodowe,
 5. odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji (brak etykiety),
 6. odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach,
 7. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

 

10. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku odmowy ich przyjęcia.

 

11. W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj przywiezionego odpadu oraz adres, z którego przywieziony odpad pochodzi.

 

 

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • 29cwiczeniaZarnowiecOSP2021
 • 28cwiczeniaZarnowiecOSP2021
 • 27cwiczeniaZarnowiecOSP2021
 • 26cwiczeniaZarnowiecOSP2021
 • 25cwiczeniaZarnowiecOSP2021
 • 24cwiczeniaZarnowiecOSP2021
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy