Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Strona główna » OCHRONA ŚRODOWISKA » PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Gmina Żarnowiec opracowała, a Rada Gminy Żarnowiec uchwaliła Program Ochrony Środowiska według wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej  z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.
Adresatem zadania jest Gmina Żarnowiec i odpowiedzialne za ochronę środowiska instytucje działające na terenie Gminy Żarnowiec.
Gmina Żarnowiec posiada odpowiednie zasoby ludzkie gwarantujące wykonanie projektu, jego wdrożenie oraz utrzymanie efektów projektu.
Pracownicy Urzędu z powodzeniem przeprowadzili i rozliczyli kilka projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co potwierdza ich umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji opracowania.
Głównym i nadrzędnym celem opracowania Programu Ochrony Środowiska jest weryfikacja podjętych działań wraz z aktualną oceną stanu środowiska, w porównaniu do zakładanych efektów, a także uaktualnienie celów polityki ekologicznej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich komponentów środowiska naturalnego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego. W Programie Ochrony Środowiska wskazany został sposób realizacji założeń na terenie gminy, zgodnie z wytyczonymi priorytetami ekologicznymi, a także z wyszczególnieniem działań krótkoterminowych do roku 2023 jak i działań długoterminowych w
perspektywie do 2026 roku, zgodnymi z celami ustalonymi w strategiach, programach i dokumentach programowych szczebla międzynarodowego i krajowego. Opracowany dokument wyznacza również harmonogram działań w oparciu o wszystkie komponenty środowiska naturalnego, wraz z aspektami
finansowymi realizacji proponowanych inwestycji i koncepcją prowadzenia monitoringu,
a także aktualizacji założeń. Istotnym celem jest również włączenie społeczeństwa na etapie kreowania dokumentu, a następnie przy jego realizacji i ewaluacji podjętych działań. Przyczyni się to do  uspołecznienia procesu, a tym samym spełni edukacyjną rolę dokumentu

W załączniku Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żarnowiec

 

 

ZAŁĄCZNIKI
Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

  • Udorz2021rocznica100
  • Udorz2021rocznica99
  • Udorz2021rocznica98
  • Udorz2021rocznica97
  • Udorz2021rocznica96
  • Udorz2021rocznica94
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy