Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

 

 XIV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kategoria: gospodarstwa indywidualne

 

REGULAMIN

I. Cel Konkursu:

Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

II. Organizatorzy:

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3. Państwowa Inspekcja Pracy

4. Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

III. Uczestnicy i zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

2. Właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni w etapach regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat, zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres pięciu lat, a zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu BGR.

3. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.

4. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

IV. Kryteria oceny

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Komisje regionalna i wojewódzka odnotowują zagrożenia w „Arkuszu oceny gospodarstwa” (załącznik nr 2 Regulaminu).

Przy ocenie brane są pod uwagę:

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,

- estetyka gospodarstw.

V. Organizacja Konkursu

1. Postanowienia ogólne

- Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, przebiega co najmniej w trzech etapach. Jego ogłoszenie następuje w styczniu 2016 roku. Za przebieg poszczególnych etapów odpowiedzialne są komisje konkursowe.

- Komisję regionalną i wojewódzką powołuje dyrektor OR KRUS w porozumieniu z kierownikami PT i współorganizatorami.

- Centralną Komisję Konkursową w porozumieniu z organizatorami powołuje Prezes KRUS. Komisja ta nadzoruje przebieg Konkursu, odpowiada za przeprowadzenie etapu krajowego i organizację finału.

- Komisje konkursowe etapu regionalnego i wojewódzkiego wizytują gospodarstwa, sporządzają protokóły z posiedzenia Komisji i przesyłają kopie do komisji konkursowej wyższego szczebla wraz z „Arkuszami oceny gospodarstw” i dokumentacją zdjęciową gospodarstw zwycięzców etapu.

- Organizatorzy poszczególnych etapów Konkursu współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych ze sobą. Organizatorzy mogą pozyskiwać środki finansowe i nagrody od sponsorów.

- Placówki Terenowe/Oddziały Regionalne KRUS oraz Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali Kasy pełnią odpowiednio rolę sekretariatów komisji konkursowych i udostępniają swoje adresy do korespondencji związanej z Konkursem.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu

- Etap regionalny Konkursu trwa od dnia jego ogłoszenia do 20 maja 2016 roku. Obejmuje zasięgiem obszar działania wyznaczony przez Dyrektora Oddziału Regionalnego. Liczba uczestników jest nieograniczona. Komisja Regionalna wyłania 3. laureatów i do 27 maja przekazuje dokumentację ich gospodarstw do Komisji Wojewódzkiej.

- Etap wojewódzki Konkursu trwa do 24 czerwca 2016 roku. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych.

- Komisja wojewódzka zapoznaje się z nadesłanymi „Arkuszami ocen gospodarstw” i dokumentacją zdjęciową. Przeprowadza wizytacje gospodarstw i ponownie ocenia gospodarstwa wg „Arkusza oceny gospodarstwa”. Wyłania zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu i przesyła do 30 czerwca br. do Centralnej Komisji Konkursowej „Arkusze oceny gospodarstwa” wraz z dokumentacją zdjęciową z etapu regionalnego i wojewódzkiego.

- Centralna Komisja Konkursowa zapoznaje się z dokumentacją z etapu regionalnego i wojewódzkiego, w lipcu 2016 roku przeprowadza wizytacje 16. gospodarstw - zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu, a następnie w oparciu o własną ocenę udokumentowaną zdjęciami wyłania zwycięzcę – właściciela/i najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Sporządza końcowy protokół z posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej.

3. Postanowienia końcowe

- Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu, sposób i termin ogłoszenia wyników oraz decyduje o przyznaniu nagród właścicielom gospodarstw uczestniczących w finale krajowym.

- Warunkiem odbioru nagród przez laureatów wszystkich etapów jest uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób przekazania nagród zostanie uzgodniony indywidualnie pomiędzy fundatorami nagród a laureatami.

- Laureaci Konkursu zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w finałach poszczególnych etapów Konkursu i pokrycia we własnym zakresie związanych z tym kosztów.

- Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Centralna Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PRZYJMUJE

PLACÓWKA TERENOWA KRUS W KATOWICACH, ul. FRANCUSKA 10a,

do dnia 31.03.2016r. na załączonym formularzu.

 

26

LUT

2016

2214

razy

czytano

3600/4454

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ...

23

lip

2024

: Nowa edycja programu "Mój Prąd"
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Nowa edycja programu "Mój Prąd"

23

lip

2024

: Podziękowanie dla strażaków
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Podziękowanie dla strażaków

23

lip

2024

: Ostrzeżenia meteorologiczne: UPAŁ
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ostrzeżenia meteorologiczne: UPAŁ

22

lip

2024

: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

19

lip

2024

: INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN PAŃSTWOWY NA ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN PAŃSTWOWY NA ...

19

lip

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.