Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Filtrowanie aktualności

data od

data do

INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

IN­FOR­MA­CJA O NA­BO­RZE DE­KLA­RA­CJI W RA­MACH IN­WEN­TA­RY­ZA­CJI FOLII ROL­NI­CZYCH PO­CHO­DZĄCYCH Z DZIA­ŁAL­NO­ŚCI ROL­NI­CZEJ

In­for­mu­je­my, że Na­ro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wod­nej ogłosił nabór wnio­sków w ra­mach pro­gra­mu prio­ry­te­to­we­go: „Usu­wa­nie folii rol­ni­czej i in­nych od­pa­dów po­cho­dzą­cych z dzia­łal­no­ści rol­ni­czej”. Celem pro­gra­mu jest roz­wój sys­te­mów za­go­spo­da­ro­wa­nia od­pa­dów z two­rzyw sztucz­nych z rol­nic­twa.          
Pro­gram prze­wi­du­je do­fi­nan­so­wa­nie w for­mie do­ta­cji do 100% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych. Be­ne­fi­cjen­ta­mi pro­gra­mu są jed­nost­ki sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, a osta­tecz­ny­mi od­bior­ca­mi ko­rzy­ści będą po­sia­da­cze od­pa­dów z folii rol­ni­czej po­cho­dzą­cej z dzia­łal­no­ści rol­ni­czej.
Nie­zbęd­nym do re­ali­za­cji pro­gra­mu jest ze­bra­nie przez tut. Urząd in­for­ma­cji do­ty­czą­cych po­sia­da­nych przez miesz­kań­ców Gminy Żar­no­wiec od­pa­dów po­cho­dzą­cych z dzia­łal­no­ści rol­ni­czej, tj.:

  •  Folii rol­ni­czych


W związ­ku z po­wyż­szym, za­in­te­re­so­wa­ni miesz­kań­cy, winni zło­żyć in­for­ma­cję o ilo­ści po­sia­da­nych od­pa­dów na mo­ment zło­że­nia de­kla­ra­cji w Urzę­dzie Gminy w Żar­now­cu (Se­kre­ta­riat), ul. Kra­kow­ska 34, 42-439 Żar­no­wiec w ter­mi­nie do 15 lutego 2023 roku.


Do­dat­ko­we in­for­ma­cje można uzy­skać w Urzę­dzie Gminy w Żar­now­cu – pok. nr 10 lub pod tel. 326449320.
Jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że zło­że­nie niniejszej deklaracji nie jest rów­no­znacz­ne z przy­zna­niem do­fi­nan­so­wa­nia w wy­so­ko­ści 100% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych usu­wa­nia folii rol­ni­czejpo­cho­dzą­cej z dzia­łal­no­ści rol­ni­czej.                     
W ra­mach re­ali­za­cji przed­się­wzię­cia nie są kwa­li­fi­ko­wa­ne kosz­ty zbie­ra­nia od­pa­dów od rol­ni­ków. Rol­ni­cy we wła­snym za­kre­sie zo­bo­wią­za­ni będą do­star­czyć folię do miej­sca wska­za­ne­go przez gminę.      
W przy­pad­ku re­zy­gna­cji z re­ali­za­cji za­da­nia, Wnio­sko­daw­ca zo­bo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie do­star­czyć pismo w tej spra­wie do Urzę­du Gminy w Żar­now­cu.                          

W razie nie­uzy­ska­nia do­ta­cji za­da­nie nie bę­dzie re­ali­zo­wa­ne.

 

 

12

STY

2023

434

razy

czytano

345/4278

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC

22

lut

2024

: Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

21

lut

2024

: Podsumowanie strażackiego konkursu plastycznego 2024
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Podsumowanie strażackiego konkursu plastycznego 2024

21

lut

2024

: „Jedźmy razem!” - rozkład jazdy
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

„Jedźmy razem!” - rozkład jazdy

20

lut

2024

: KRUS ogłasza V Edycję Konkursu dla Dzieci na ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

KRUS ogłasza V Edycję Konkursu dla Dzieci na ...

20

lut

2024

: Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 ...

20

lut

2024

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.