Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Program azotanowy - jak przygotować się na kontrolę?

Program azotanowy - jak przygotować się na kontrolę?

 

Program azotanowy, mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, nakłada na gospodarstwa szereg wymogów. Rolnicy powinni być także przygotowani na kontrolę realizacji programu azotanowego.

 

Program azotanowy - jak przygotować się do kontroli? 

Rolnicy mają obowiązek przestrzegania zasad dotyczących stosowania nawozów zawierających azot, czyli znać oraz respektować:

terminy stosowania nawozów

okresy, kiedy rolnicze ich wykorzystanie jest niewłaściwe

warunki stosowania nawozów na terenach o dużym nachyleniu

zalecenia rolniczego wykorzystania nawozów na gruntach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem

sposoby nawożenia w pobliżu zbiorników wodnych, kanałów, rowów i ujęć wody

odpowiednie wysokości dawek azotu w nawozach naturalnych i mineralnych, warunkujące ich właściwe wykorzystanie przez rośliny uprawne, które zarazem nie spowodują zagrożenia zanieczyszczaniem wód

zabezpieczenia pojemności i konstrukcji miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz odcieków z przechowywania kiszonek.

Kontrolą poziomu przestrzegania programu azotanowego zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz ARiMR. Poniżej zamieszczamy wykaz pytań oraz dokumentów, które rolnik powinien przygotować przed zapowiedzianą kontrolą z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku z kontrolami rolnik powinien posiadać:
opracowany plan nawożenia azotem lub wyliczenia maksymalnych dawek azotu
ewidencję zabiegów stosowania nawozów zawierających azot (w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, zapisów własnych czy też
dziennika itp.)
mapkę/szkic działek z lokalizacją tymczasowej pryzmy obornika na gruncie i datą jej założenia (jeśli dotyczy) umowę zbycia lub nabycia nawozu naturalnego (jeśli dotyczy) zbiornik do przechowywania nawozów naturalnych płynnych przez okres 4 m-cy (jeśli dotyczy)
dokument dotyczący opóźnionego terminu zbioru (poplon, burak cukrowy, kukurydza, warzywa) i zakładania po nim uprawy jesiennej – z datą
nawożenia, rodzajem i dawką nawozu, terminem siewu jesiennej uprawy (jeśli dotyczy).

W trakcie kontroli odbywa się lustracja gospodarstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
urządzenia i miejsca przechowywania odchodów zwierzęcych
miejsca magazynowania kiszonek
sposoby stosowania nawozów na stokach oraz w pobliżu wód
prawidłowość planu nawożenia azotem
weryfikację umów dotyczących nabycia/sprzedaży nawozów naturalnych
sprawdzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych.

Na dzień kontroli rolnik powinien przygotować wymagane dokumenty, a zwłaszcza:
akt własności, umowę dzierżawy, numer działki, na której zlokalizowane jest gospodarstwo, oraz numery działek z dostępem do cieków wodnych
mapkę z planem rozmieszczenia budynków w gospodarstwie wraz z podaniem powierzchni/pojemności dla:
‒ budynku przeznaczonego dla zwierząt
‒ płyty obornikowej
‒ zbiorników na gnojówkę/gnojowicę

wniosek o przyznanie płatności obszarowych

plan nawożenia azotem lub obliczenia maksymalnych dawek azotu

ewidencję zabiegów agrotechnicznych

mapkę lub szkic umiejscowienia pryzmy z obornikiem, jeżeli obornik jest przechowywany bezpośrednio na gruncie

ostatnio otrzymaną fakturę lub dokument potwierdzający odbiór padłych zwierząt

rejestr zwierząt gospodarskich: wskazujący

obsadę zwierząt w dniu kontroli z podziałem na grupy technologiczne oraz liczbę zwierząt – stan średnioroczny DJP

ostatnio wystawiony dokument potwierdzający zdanie opakowań po ŚOR

numer rejestrowy BDO (Bazy Danych o Odpadach) w przypadku posiadania gruntów pow. 75 ha

zaświadczenie o zgłoszeniu silosów – dotyczy silosów pow. 50 Mg (Megagram to inaczej tona)

zaświadczenie o zgłoszeniu instalacji (dot. gospodarstw od 40 lub od 60 DJP)*

obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie i przeznaczonych do przekazania oraz umowę na zbycie/nabycie nawozów naturalnych

w przypadku pozwoleń zintegrowanych – dokumenty wynikające z pozwolenia.

Przykładowe pytania zadawane w trakcie kontroli dotyczące gospodarstwa:
Jaka jest liczba stanowisk przeznaczona dla zwierząt w budynku inwentarskim? Czy system utrzymania zwierząt jest ściołowy/bezściółkowy?
Jaka jest liczba zwierząt? (dane z IRZ, stan średnioroczny DJP, obrót stada)
Jakie jest miejsce i sposób magazynowania nawozów naturalnych? Czy posiadany zbiornik na nawozy naturalne płynne umożliwia ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy, a nawozów naturalnych stałych na płycie przez 5 miesięcy? (docelowo dla gospodarstw mających do 210 DJP – wielkości obowiązujące od 1 stycznia 2025)
Czy obornik przechowywany jest w formie pryzmy bezpośrednio na gruncie?
Czy budynek inwentarski ma nieprzepuszczalną powierzchnię?
Czy budynek inwentarski jest wyposażony w wentylację mechaniczną?
Czy na terenie gospodarstwa znajdują się silosy zbożowe/paszowe? Czy dokonano zgłoszenia instalacji?
Jakie maszyny i urządzenia są wykorzystywane w gospodarstwie?
Czy w gospodarstwie wytwarzana jest kiszonka?

Gdzie i w jakiej odległości od zbiorników i ujęć wody jest ona przechowywana? (25 metrów)
Jak zabezpieczona jest kiszonka: przed czynnikami atmosferycznymi, a także przed przedostaniem się odcieku do gruntu?
Gdzie są myte rozsiewacze nawozów i sprzęt do aplikacji nawozów? W jakim miejscu wylewana jest woda z mycia rozsiewaczy nawozów
– w jakiej odległości od brzegu rowów, cieków i zbiorników wodnych? (25 metrów)

Jakie kary grożą rolnikowi?

Wykrycie nieprawidłowości w czasie kontroli ARiMR może skutkować zmniejszeniem lub nieprzyznaniem płatności w danym roku, wieloletnimi sankcjami lub całkowitym wykluczeniem z ubiegania się o pomoc. Inspekcja Ochrony Środowiska, zależnie od zakresu i stopnia naruszenia postanowień Programu azotanowego, może skorzystać z możliwości wydawania decyzji nakazujących usunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości i/lub ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty za naruszenie zapisów Programu azotanowego.

* Zgłoszenie obejmuje instalacje niewymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów.

Zgłoszeniu podlega chów lub hodowla zwierząt o obsadzie:
od 40 DJP, jeżeli budynek inwentarski zostanie zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowy mieszkaniowej sąsiada i na terenach objętych formami ochrony przyrody
od 60 DJP na pozostałych terenach.

 

Źródło:

https://www.kalendarzrolnikow.pl/

 

 

 

 

02

PAŹ

2022

597

razy

czytano

144/3959

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości ...

26

sty

2023

: Konsultacje społeczne - Zarządzenie Nr 12
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Konsultacje społeczne - Zarządzenie Nr 12

24

sty

2023

: Konsultacje społeczne - Zarządzenie Nr 11
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Konsultacje społeczne - Zarządzenie Nr 11

24

sty

2023

Logo serwisu.
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zarządzenie w sprawie określenia terminów ...

24

sty

2023

: Koncert kolęd w Żarnowcu
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Koncert kolęd w Żarnowcu

23

sty

2023

: Kurs chemizacyjny – UZUPEŁNIAJĄCY
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Kurs chemizacyjny – UZUPEŁNIAJĄCY

23

sty

2023

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.