Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

Konstytucja 3 Maja

 

Konstytucja 3 Maja – europejskie dziedzictwo w Archiwach Państwowych

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę Rządową - Konstytucję 3 Maja. To jeden z najważniejszych aktów w dziejach Polski i jeden z najcenniejszych rękopisów przechowywanych obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych. W 2015 r. dokument wyróżniony został prestiżowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Trzy egzemplarze Konstytucji 3 Maja przechowywane w Archiwach Państwowych: Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Ustawa Rządowa była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną ustawą zasadniczą, która wprowadzała w Polsce monarchię konstytucyjną, jakiej większość państw europejskich doczekała się dopiero w wieku następnym. Uchwalenie Konstytucji po długich debatach
i sporach na Sejmie Wielkim zostało uznane za ważne wydarzenie w ówczesnej prasie europejskiej oraz wśród elit politycznych. Było przykładem pokojowych przekształceń ustrojowych, zwłaszcza na tle wydarzeń w ogarniętej rewolucją Francji.

Autorami Ustawy Rządowej byli ludzie oświecenia, wierzący w racjonalny porządek społeczeństwa i państwa, mający na celu „zabezpieczenie niezależnego bytu Rzeczypospolitej”. Obok króla Stanisława Augusta byli nimi: Ignacy Potocki, przywódca Stronnictwa Patriotycznego, ksiądz biskup Hugo Kołłątaj oraz Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Czteroletniego.

Konstytucja obowiązywała zaledwie rok. 18 maja 1792 r. caryca rosyjska Katarzyna II wypowiedziała Polsce wojnę i odniosła w  niej zwycięstwo, doprowadzając do kolejnego rozbioru Rzeczypospolitej. Jej sojusznicy skupieni w szeregach konfederacji targowickiej podjęli próby zatarcia wszelkich śladów po ustawie zasadniczej, z zaciekłością ścigając oryginalne egzemplarze dokumentu.

Oryginały dokumentu w Archiwach Państwowych

W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przechowywane są trzy unikatowe oryginalne egzemplarze Konstytucji 3 Maja. Tekst z Tzw. Metryki Litewskiej  z podpisami marszałków sejmu, został ocalony przed zniszczeniem przez Rosjan w Bibliotece Królewskiej.  Egzemplarz z Archiwum Publicznego Potockich przechowali w ukryciu przedstawiciele tego rodu.  Trzeci egzemplarz Konstytucji jest częścią obszernego, liczącego 25 tomów Archiwum Sejmu Czteroletniego. Zbiór ten, zabezpieczony przez jednego z sekretarzy sejmowych, Antoniego Siarczyńskiego, trafił w 1808 r. do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie,
a po rozwiązaniu tej instytucji w 1832 r. wywieziono go do Rosji, skąd powrócił do Polski w ramach rewindykacji archiwaliów dopiero w 1964 r. Ponadto w AGAD zachował się urzędowy druk tekstu Ustawy Rządowej z formułą wpisu do akt grodzkich warszawskich, potwierdzony pieczęcią i podpisem pisarza grodzkiego.

W skład Ustawy Rządowej wchodzi uroczysta preambuła i 11 artykułów, w których uregulowano podstawowe zasady ustrojowe ówczesnej Rzeczypospolitej, kształt przyszłego rządu, problemy gospodarcze i społeczne oraz miejsce Kościoła w państwie.

Pamięć o Konstytucji w sieci Archiwów Państwowych i Archiwach Polonijnych

Wiele bezcennych źródeł uzupełniających zbiory AGAD-u przechowywanych jest w sieci Archiwów Państwowych w całej Polsce. Dotyczą one głównie obchodów kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji w różnych regionach Polski. Szczególne znaczenie miały te organizowane przed odzyskaniem niepodległości. Materiały historyczne 100. rocznicy
w 1891 r. zachowały się m. in. w Archiwum Narodowym w Krakowie, z kolei interesujące źródła do 125. Rocznicy, świętowanej w 1916 r., przechowują m. in. Archiwum Państwowe
w Przemyślu oraz Archiwum Państwowe w Warszawie. Ukazują one uczczenie tego wydarzenia także przez społeczności innych wyznań, w tym Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie. Dowodzi to uniwersalnego charakteru idei 3 Maja, które pełniły rolę integrującą w warunkach braku niepodległego państwa polskiego.

Pamięć o Konstytucji była elementem budowania wspólnoty narodowej w okresie
II Rzeczypospolitej, jak też po II wojnie światowej, co znajduje potwierdzenie
w zasobach archiwalnych z tego okresu. Od ponad 20 lat materiały dotyczące obchodów kolejnych rocznic ustanowienia Konstytucji są także zabezpieczane przez Archiwa Państwowe w ośrodkach polonijnych, m. in. w Londynie, Paryżu, Rzymie, Nowym Jorku i Chicago.

Wiele bezcennych źródeł wskazanych w niniejszym tekście jest dostępnych online w ogólnopolskim portalu: www.szukajwarchiwach.gov.pl

 

 

Konstytucja 3 Maja 1791 roku - sekrety obrazu Jana Matejki

Konstytucja 3 maja, Zamek Królewski w Warszawie, fot. A. Ring, L. Sandzewicz.

Czy jeden z najbardziej popularnych polskich obrazów jest rzeczywiście dobrze znany?

Czy wiemy, co malarz chciał nam przekazać w swoim dziele? Czy scena, którą przedstawił na obrazie wydarzyła się naprawdę? Warto przy okazji majowego święta przyjrzeć się bliżej słynnemu dziełu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”.

Jan Matejko kilkukrotnie malował obrazy, aby uczcić rocznice wielkich wydarzeń historycznych. Tym razem również zamierzał ofiarować Polakom, w okrągłą, setną rocznicę, dzieło upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Miał przy tym jednak duży problem: którą scenę przedstawić?

Konstytucja została uchwalona w Zamku Królewskim w Warszawie w sali sejmowej. Później została zaprzysiężona w kościele św. Jana. Dzieła wcześniejszych autorów, które ilustrowały uchwalenie Konstytucji, ukazywały scenę właśnie w sali sejmowej. Jednak Matejko uważał, że w takim ujęciu wydarzenia nie ma nic ciekawego. Wiele razy w historii Polski politycy podejmowali decyzje w sali sejmowej, tak jak wiele razy odbywały się przysięgi w kościele. Malarz chciał przedstawić coś, co będzie najbardziej charakterystyczne dla tego wydarzenia. Wybrał scenę, która rozgrywa się pomiędzy Zamkiem a kościołem.

Czy taki przemarsz rzeczywiście miał miejsce? Tak. Na prośbę króla Stanisława Augusta, po uchwaleniu Konstytucji w Zamku, politycy przeszli do kolegiaty św. Jana, by zaprzysiąc nową Konstytucję przed  Bogiem. Jednak, czy obraz Matejki powinniśmy odczytywać dosłownie?

Podziwiając obrazy krakowskiego malarza, należy pamiętać, że nie przedstawia on jednej historycznej chwili. Jego zamierzeniem było ująć „całość faktu”. W namalowanej scenie chciał opowiedzieć o zdarzeniach poprzedzających główne wydarzenie i pokazać jego następstwa. Jak to zrobić? To było wielkie wyzwanie, jakie stawiał sobie artysta.

Matejko umieścił osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu i te, które mają znaczenie symboliczne. Najbardziej oczywiste postaci na obrazie to między innymi: niesiony na barkach (w jasnym stroju) marszałek sejmu Stanisław Małachowski, wchodzący po schodach do kościoła (w czerwonym płaszczu) król Stanisław August i za jego plecami (w czarnej sutannie) Hugo Kołłątaj, współtwórca konstytucji.

Króla w wejściu do świątyni wita prezydent Starej Warszawy Jan Dekert. Jednak Dekert zmarł rok przed uchwaleniem Konstytucji… Czy to pomyłka malarza? Nie, to oczywiście świadomy zabieg. Dekert walczył o prawa mieszczan. Takie prawa były zawarte w Konstytucji. Jest więc symbolem wydarzeń poprzedzających jej uchwalenie.

Po prawej stronie obrazu, wybija się z tłumu na jasnym koniu młody ks. Józef Poniatowski, bratanek króla. Ks. Józef rzeczywiście dowodził wojskiem ochraniającym Zamek tego dnia, jednak jest również symbolem wydarzeń z przyszłości. Książę będzie dowódcą w wojnie polsko-rosyjskiej następnego roku w obronie Konstytucji. Tak samo postać Tadeusza Kościuszki (widoczna pod łokciem Stanisława Małachowskiego) jest symbolem przyszłych zdarzeń. Kościuszko ma głowę owiniętą zakrwawionym bandażem. To aluzja do ran, których dozna w przegranej bitwie pod Maciejowicami podczas powstania 1794 roku.

Przed pochodem z niesionym w górze Małachowskim, Matejko umieścił leżącego szlachcica, szarpiącego dziecko. Ta scena wydarzyła się w sali sejmowej. Przekupiony przez Rosję poseł Jan Suchorzewski robił wszystko, aby zakłócić obrady . Posunął się nawet do gróźb, że  zabije swoje dziecko, jeśli Konstytucja zostanie uchwalona. Matejko pokazuje nam również, w jaki sposób Suchorzewski był opłacany przez Rosjan: dawano mu wygrywać w karty.

Wiemy z zapisków sekretarza Matejki, że malarz umieścił na obrazie aż 39 historycznych postaci. Jednak nie zostawił, jak miał to w zwyczaju przy innych dziełach, dokładnych informacji kto jest kim i jak należy interpretować poszczególne gesty. Dlatego, choć większość osób została rozpoznana, to w przypadku niektórych identyfikacja pozostaje nadal hipotetyczna.

Matejko zaczął malować obraz dosyć późno jak na tak duże dzieło, bo dopiero w styczniu 1891 roku. Początek pracy to szkicowanie postaci z żywych modeli, następnie malowanie architektury, strojów i dopracowywanie twarzy. W maju obraz nie był jeszcze ukończony, jednak Matejko zdecydował się na rzecz niezwykłą - pozwolił na wystawienie nieukończonego dzieła. Obraz zaprezentowano publiczności 3 maja w krakowskich Sukiennicach. W następnych miesiącach malarz kończył pracę nad płótnem.

Obraz był darem malarza dla narodu polskiego i został przewieziony do gmachu Sejmu Galicyjskiego we Lwowie (w zaborze austriackim). Po odzyskaniu niepodległości, w latach dwudziestych, wrócił do Krakowa, skąd został przewieziony do Warszawy, do budynku Sejmu niepodległej Rzeczypospolitej. Tam pozostał do 1938 roku, kiedy to w warszawskiej Zachęcie zorganizowano wystawę prac mistrza w stulecie jego urodzin. W 1939 roku płótno zostało ukryte na strychu Zachęty, pod podłogą. W 1945 obraz włączono do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Marzeniem Jana Matejki było, aby dzieło zawisło kiedyś w komnatach Zamku Królewskiego w Warszawie. To marzenie zostało spełnione w 1984 roku. Wtedy obraz został przekazany odbudowanemu Zamkowi Królewskiemu i zawieszony w sali poprzedzającej Salę Senatorską, w której uchwalono Konstytucję.

Jan Matejko to pierwszy polski malarz, który ukształtował wyobraźnie Polaków. Jego obrazy, od momentu prezentacji wzbudzały ogromne zainteresowanie. Każde nowe dzieło  mistrza było dużym wydarzeniem, szeroko komentowanym wśród Polaków żyjących pod zaborami.

A i dziś kiedy myślimy o jakimś historycznym wydarzeniu, często patrzymy na nie właśnie oczami Jana Matejki. Nie inaczej jest i dziś – mówiąc o Konstytucji 3 Maja, widzimy obraz Matejki. 

 

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/3maja

 

 

01

MAJ

2021

350

razy

czytano

1084/4220

zarnowiec.pl

Najnowsze aktualności

: Darmowa aplikacja „Kiedy śmieci”
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Darmowa aplikacja „Kiedy śmieci”

8

gru

2023

: INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

6

gru

2023

: TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

TRANSMISJA ON-LINE SESJI RADY GMINY ŻARNOWIEC

5

gru

2023

: Ogłoszenie o naborze OPL / Bank Żywności w ...
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Ogłoszenie o naborze OPL / Bank Żywności w ...

29

lis

2023

: Zaproszenie na wystawę
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zaproszenie na wystawę

28

lis

2023

: Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
: Preloader. : Preloader.

zarnowiec.pl

Nowa

Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

28

lis

2023

Polecamy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie

Muzeum-Galeria w Woli Libertowskiej

Związek Gmin Jurajskich

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Geoportal - Powiat Zawierciański

Łany Wielkie

Logo serwisu.

Gmina Żarnowiec

:
:
:
:
:
: ePUAP - Strefa klienta
: Kącik przedsiębiorcy
: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
: Lokalna Grupa Działania "Perła Jury"
: Związek Gmin Jurajskich
: Serwis Województwa Śląskiego
: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Żarnowcu
: Rynek Rolny - Giełda rolna i ogłoszenia rolnicze
: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu
: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
: Szkoła Podstawowa im. Haliny Grabowskiej "Zety" w Chlinie
: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu
: Przedszkole Publiczne w Żarnowcu
: informacje i usługi przyjazne obywatelom
: Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
: Koronawirus: informacje i zalecenia
: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu
: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
: Urząd Skarbowy w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
: Szpital Powiatowy w Zawierciu
: Powiatowy Urząd Pracy
: Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Gmina Żarnowiec

Do góry

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.