Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina Żarnowiec położona jest w północno-wschodniej części województwa śląskiego, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, nad rzeką Pilicą. Tereny gminy leżą na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Wyżyny Miechowskiej. Ich południowa część znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Krajobraz ma charakter równinny i zdominowany jest przez pola i łąki.

Gmina z historią

: Preloader. : Preloader.

Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moja mama – bohaterką domu”

 

1. Organizator:

     -  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu.

2. Patronat

     -   Wójt Gminy Żarnowiec

2. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci,

- kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze,

- ciekawy i oryginalny sposób, abyokazać miłość i szacunek dla Mamy w dniu jej święta.

W tym trudnym czasie jaki obecnie przeżywamy podczas pandemii koronawirusa bardzo wiele dodatkowych obowiązków spadło na mamy np.: pomoc w nauce online, animacja czasu wolnego, itp. Konkurs ma na celu podkreślić zalety matek, które w czasie epidemii  mierzą się z trudnościami dnia codziennego,  zachowując uśmiech i pogodę ducha.

 

3. Warunki uczestnictwa:

- Konkurs jest kierowany do dzieci i młodzieży z terenugminy Żarnowiec

- praca płaska w formacie A-4

- liczba prac wysłanych przez uczestnika: 1 praca.

- każda praca powinna być opatrzona opisem zawierającym imię i nazwisko autora, wiek, klasę ,adres.
Pracę będą oceniane w 4 kategoriach:

1. Przedszkole

2. Klasy I-III,

3. Klasy IV-VI

4. Klasy VII -VIII

- Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż wysłane prace są oryginałami autora.

4. Terminy:

- Prace należy wysyłać w formie zdjęcia lub skanu wykonanej pracy droga elektroniczną na adres e-mail: gok114@poczta.onet.pl do 22.05.2020r.

- ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26 maja 2020r. Dyplomy i nagrody rzeczowe będą wysłane pocztą.

- informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na facebookui stronie internetowej GOKSIT w Żarnowcu www.goksitzarnowiec.naszgok.pl

5. Ocena i nagrody:

- Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

- Jury przyzna autorom najlepszych prac nagrody oraz wyróżnienia.

6. Dane osobowe:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu ul. Rynek 9, 42-439 Żarnowiec, NIP 649-220-28-75, Regon 240620194 reprezentowany przez Dyrektora
 2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej
  jako „Uczestnik”).
 3. Biorąc udział w Imprezie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez GOKSiT jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. facebook, youtube, witrynie internetowej www.goksitzarnowiec.naszgok.pl) i stronach internetowych  podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu Gminy Żarnowiec), lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez GOKSiT w związku z organizacją imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

7. Postanowienia końcowe:

- Przesłaniepracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przesłanego materiału nastronie internetoweji facebooku organizatora oraz akceptację warunków zawartych w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego regulaminu.

- Informacje o konkursie udzielają pracownicy GOKSiT w Żarnowcu, tel.32 6449 114.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Moja mama bohaterką domu”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki z siedzibą w Żarnowcu przy Rynek 9 reprezentowany przez Dyrektora GOKSiT.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres kontaktowy IODO e-mail: iodo@zarnowiec.pl lub ug@zarnowiec.pl,  tel. 32/ 644 93 20.
 3. Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora –na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, tj. zgody, o której mowa w pkt. 6 c powyżej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych praz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 7. Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa w imprezie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, a także przekazywane do państw trzecich.

 

 

 

15

MAJ

2020

425

razy

czytano