Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

KONKURS PLASTYCZNY

Strona główna » Aktualności » KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moja mama – bohaterką domu”

 

1. Organizator:

     -  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu.

2. Patronat

     -   Wójt Gminy Żarnowiec

2. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci,

- kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze,

- ciekawy i oryginalny sposób, abyokazać miłość i szacunek dla Mamy w dniu jej święta.

W tym trudnym czasie jaki obecnie przeżywamy podczas pandemii koronawirusa bardzo wiele dodatkowych obowiązków spadło na mamy np.: pomoc w nauce online, animacja czasu wolnego, itp. Konkurs ma na celu podkreślić zalety matek, które w czasie epidemii  mierzą się z trudnościami dnia codziennego,  zachowując uśmiech i pogodę ducha.

 

3. Warunki uczestnictwa:

- Konkurs jest kierowany do dzieci i młodzieży z terenugminy Żarnowiec

- praca płaska w formacie A-4

- liczba prac wysłanych przez uczestnika: 1 praca.

- każda praca powinna być opatrzona opisem zawierającym imię i nazwisko autora, wiek, klasę ,adres.
Pracę będą oceniane w 4 kategoriach:

1. Przedszkole

2. Klasy I-III,

3. Klasy IV-VI

4. Klasy VII -VIII

- Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż wysłane prace są oryginałami autora.

4. Terminy:

- Prace należy wysyłać w formie zdjęcia lub skanu wykonanej pracy droga elektroniczną na adres e-mail: gok114@poczta.onet.pl do 22.05.2020r.

- ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26 maja 2020r. Dyplomy i nagrody rzeczowe będą wysłane pocztą.

- informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na facebookui stronie internetowej GOKSIT w Żarnowcu www.goksitzarnowiec.naszgok.pl

5. Ocena i nagrody:

- Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

- Jury przyzna autorom najlepszych prac nagrody oraz wyróżnienia.

6. Dane osobowe:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu ul. Rynek 9, 42-439 Żarnowiec, NIP 649-220-28-75, Regon 240620194 reprezentowany przez Dyrektora
 2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej
  jako „Uczestnik”).
 3. Biorąc udział w Imprezie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez GOKSiT jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. facebook, youtube, witrynie internetowej www.goksitzarnowiec.naszgok.pl) i stronach internetowych  podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu Gminy Żarnowiec), lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez GOKSiT w związku z organizacją imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

7. Postanowienia końcowe:

- Przesłaniepracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przesłanego materiału nastronie internetoweji facebooku organizatora oraz akceptację warunków zawartych w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego regulaminu.

- Informacje o konkursie udzielają pracownicy GOKSiT w Żarnowcu, tel.32 6449 114.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Moja mama bohaterką domu”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki z siedzibą w Żarnowcu przy Rynek 9 reprezentowany przez Dyrektora GOKSiT.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres kontaktowy IODO e-mail: iodo@zarnowiec.pl lub ug@zarnowiec.pl,  tel. 32/ 644 93 20.
 3. Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora –na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, tj. zgody, o której mowa w pkt. 6 c powyżej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych praz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 7. Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa w imprezie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, a także przekazywane do państw trzecich.

 

 

 

autor: zarnowiec.pl

data dodania: 2020-05-15 08:11:43

Linki

Urząd Gminy Żarnowiec
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

tel.: (32) 64-49-304, (32) 64-49-320
e-mail: ug@zarnowiec.pl
ePUAP: /637-13-94-249/skrytka

 • DSCN6724jubilat-maj2020
 • DSCN6735jubilat-maj2020
 • DSCN6722bjubilat-maj2020
 • DSCN6722ajubilat-maj2020
 • DSCN6722jubilat-maj2020
 • DSCN6721jubilat-maj2020
Gmina Żarnowiec w układzie administracyjnym stanowi północno –wschodnią część województwa śląskiego, na styku z dwoma województwami: od wschodu ze świętokrzyskim, od południa zaś z małopolskim. Geograficznie jest częścią Wyżyny Małopolskiej na przejściu Wyżyny Częstochowskiej w Nieckę Niedziańską. Południowo – zachodnia część gminy ma urozmaiconą rzeźbę terenu ze wzniesieniami do 380 m. n.p.m. Jest ona objęta Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych po Chlinę i Wolę Libertowską, rejon Udorza oraz trzy hektary parku przydworskiego ze stawami uznano jako park krajobrazowy. Pozostałą część gminy stanowią tereny płaskie z zaznaczonymi dolinami rzek.
Poleć stronę
Zapytanie
Księga gości
Zobacz wpisy